Şifâ-i Şerif'in İçindekiler

Mukaddime

Önsöz

Şifâ-i Şerîf Nasıl Bir Eserdir?

Kâdı İyâz, Hayatı ve Eserleri

Kâdı İyâz ve Hadis

Kâdı İyâz'ın Önsözü

1. Bölüm
Yüceler Yücesi Cenâb-ı Hakk’ın Resûl-i Ekrem’in Şân ve Şerefini Yüceltmesi

Burak'ın Hırçınlığı

1. Kısım: Allah Teâlâ’nın, Resûl-i Ekrem’i Övmesi ve Onun Kendi Katındaki Şân ve Şerefini Açıklaması

1. Fasıl: Resûl-i Ekrem’e Övgü 1. cilt: sf 69

2. Fasıl: Allah Teâlâ'nın Resûl-i Ekrem'i "Şâhit" Diye Nitelemesi ve Onu Övüp Yüceltmesi 1. cilt: sf 90

3. Fasıl: Allah Teâlâ'nın Resûl-i Ekrem'e Gönül Okşayan Hitâbı 1. cilt: sf 98

4. Fasıl: Allah Teâlâ'nın Peygamberimizin Yüce Değerine Yemin Etmesi 1. cilt: sf 104

5. Fasıl: Allah Teâlâ'nın, Resûlünün Değerini Göstermek İçin Kendi Varlığını Gösteren Bazı Delillere Yemin Etmesi 1. cilt: sf 112

6. Fasıl: Allah Teâlâ'nın, Resûl-i Ekrem'ine Olan Şefkati ve Ona Verdiği Değer 1. cilt: sf 126

7. Fasıl: Allah Teâlâ'nın, Kur'an'da Resûlünün Yüce Değerini ve Diğer Peygamberlere Üstünlüğünü Bildirmesi 1. cilt: sf 130

8. Fasıl: Allah Teâlâ'nın Resûlullah'a "Salât" (Rahmet) Ettiğini, Onu Kendine Dost Edindiğini, O Aralarında İken İnsanların Üzerinden Azâbı Kaldırdığını Bildirmesi 1. cilt: sf 136

9. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Değeri Konusunda Fetih Sûresinin İhtiva Ettiği Bilgiler 1. cilt: sf 144

10. Fasıl: Allah Teâlâ'ın, Resûlüne İkrâmı Konusunda Kur'an'da Verilen Diğer Bilgiler 1. cilt: sf 152

2. Kısım: Allah Teâlâ'nın, Resûl-i Ekrem'e Beden ve Huy Güzellikleri, Din ve Dünya Üstünlükleri Vermesi

Güzel Huyların Değerleri
Doğuştan Getirilen Özellikler

1. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Üstün Özellikleri 1. cilt: sf 162

2. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Bedenî Özellikleri (Hilyesi) 1. cilt: sf 167

3. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Temizliği, Teninin Güzel Kokusu, Teri ve Kanı 1. cilt: sf 171

4. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Aklı, Zekâsı, Duyuları, Konuşması ve Davranışları 1. cilt: sf 180

5. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Düzgün ve Doğru Konuşması (fesâhati), Etkili ve Yerinde Söz Söylemesi (belâgati) 1. cilt: sf 185

6. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Soyunun Şerefi, Memleketinin ve Büyüdüğü Yerin Değeri 1. cilt: sf 196

7. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in, Hayatın Vazgeçilmezleri Karşısındaki Tavrı 1. cilt: sf 199

8. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Evliliği 1. cilt: sf 204

9. Fasıl: Yerine Göre Değişen Değerler 1. cilt: sf 212

10. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Güzel Ahlâkı 1. cilt: sf 217

11. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Aklı 1. cilt: sf 227

12. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Hilmi, Sıkıntılara Tahammülü, Affı ve Sabrı 1. cilt: sf 229

13. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Cömertliği ve İyilikseverliği 1. cilt: sf 243

14. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Yiğitliği ve Kahramanlığı 1. cilt: sf 248

15. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Hayâ Duygusu ve Hatâlara Göz Yumması 1. cilt: sf 254

16. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in İnsanlarla Güzel Geçinmesi, Üstün Edebi ve Engin Ahlâkı 1. cilt: sf 259

17. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Şefkat ve Merhameti 1. cilt: sf 269

18. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Vefâsı, Sözünde Durması ve Akrabaya İyilik Etmesi 1. cilt: sf 280

19. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Tevâzuu 1. cilt: sf 286

20. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Âdil, Emin İffetli ve Doğru Sözlü Oluşu 1. cilt: sf 293

21. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Vakarı, Sükûtu, Teennîsi 1. cilt: sf 298

22. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Dünyaya Meyletmemesi 1. cilt: sf 304

23. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Rabbinden Korkması, O'na İtaat ve Çok İbadet Etmesi 1. cilt: sf 310

24. Fasıl: Peygamberlerin Mükemmel Yaratılışı, Üstün Ahlâkı ve Değerli Soyu 1. cilt: sf 321

25. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Şemâili 1. cilt: sf 335

3. Kısım: Resûl-i Ekrem’in Allah Katındaki Üstün Değeri

1. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Allah'a Yakınlığı 1. cilt: sf 348

2. Fasıl: Mi'râc Gecesinde Olanlar 1. cilt: sf 370

3. Fasıl: İsrâ'nın Mâhiyeti, Mi'râc'ın Ruhla mu, Bedenle mi Olduğu? 1. cilt: sf 393

4. Fasıl: Mi'râc Uykuda Oldu Diyenlerin Tenkidi 1. cilt: sf 401

5. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Rabbini Görmesi 1. cilt: sf 406

6. Fasıl: Mi'râc'ta Resûl-i Ekrem'in Rabbiyle Konuşması 1. cilt: sf 424

7. Fasıl: Mi'râc'ta Resûl-i Ekrem'in Rabbine Yakınlaşması 1. cilt: sf 426

8. Fasıl: Resûl-i Ekrem’in Âhiretteki Üstünlüğü 1. cilt: sf 431

9. Fasıl: Allah’ın Sevgilisi ve Dostu 1. cilt: sf 439

10. Fasıl: Resûl-i Ekrem’in Şefâat ve Makãm-ı Mahmûd Özellikleri 1. cilt: sf 450

11. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Vesîle, En Yüksek Derece, Kevser ve Çeşit çeşit Fazîletlerin Verilmesi 1. cilt: sf 469

12. Fasıl: Peygamber Efendimi'in Diğer Peygamberlerden Üstün Tutulmasını Yasaklayan Hadisler 1. cilt: sf 473

13. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in İsimleri ve Bu İsimlerin Fazileti 1. cilt: sf 479

14. Fasıl: Allah Teâla'nın, Resûlullah'ı, Esmâ-i Hüsnâ'sı ve Yüce Sıfatlarıyla Şereflendirmesi 1. cilt: sf 499

15. Fasıl: Yaratan'ın ve Yaratılanların Sıfatı 1. cilt: sf 524

4. Kısım: Resûl-i Ekrem'in Mûcizeleri

1. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Mûcizeleri 1. cilt: sf 529

2. Fasıl: Nübüvvet, Risâlet ve Vahiy 1. cilt: sf 533

3. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Mûcizeleri ve Mûcizenin Mânası 1. cilt: sf 538

4. Fasıl: Kur'an'ın Mûcize Oluşu (İ'câzü'l-Kur'ân) 1. cilt: sf 545

5. Fasıl: Kur'ân-ı Kerîm'in Geçmiş Milletlere Dâir Verdiği Haberler 1. cilt: sf 569

6. Fasıl: Kur'ân-ı Kerîm'in Kâfirlere Meydan Okuması 1. cilt: sf 576

7. Fasıl: Kur'an'ın Duyanları Şaşırtıp Gönülleri Etkilemesi 1. cilt: sf 579

8. Fasıl: Kur'ân-ı Kerîm'in Dünya Durdukça Durması 1. cilt: sf 583

9. Fasıl: Kur'an'ı Okuyanın Usanmaması 1. cilt: sf 584

10. Fasıl: Peygamberimizin Mûcizeleri: 1. cilt: sf 591

11. Fasıl: Parmaklarının Arasından Suyun Kaynaması 1. cilt: sf 598

12. Fasıl: Suyun Resûl-i Ekrem'in Bereketiyle Yerden Kaynayıp Fışkırması 1. cilt: sf 602

13. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Bereketi ve Duâsıyla Yemeğin Çoğalması 2. cilt: sf 23

14. Fasıl: Ağaçların Resûlullah'a Boyun Eğmesi 2. cilt: sf 44

15. Fasıl: Hurma Kütüğünün İnlemesi 2. cilt: sf 54

16. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Diğer Cisimlerle Olan Mûcizeleri 2. cilt: sf 60

17. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Hayvanlarla Olan Mûcizeleri 2. cilt: sf 66

18. Fasıl: Ölülerin, Bebeklerin Konuşması 2. cilt: sf 79

19. Fasıl: Resûlullah'ın Hastaları ve Özürlüleri İyileştirmesi 2. cilt: sf 87

20. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Duâsının Kabul Olması 2. cilt: sf 98

21. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Verilen Diğer Olağanüstü Hâller 2. cilt: sf 120

22. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Gaybı ve Geleceği Bilmesi 2. cilt: sf 143

23. Fasıl: Allah Teâlâ'nın Resûl-i Ekrem'i Koruması 2. cilt: sf 202

24. Fasıl: Allah Teâlâ'nın Resûl-i Ekrem'e Verdiği Bilgiler ve İlimler 2. cilt: sf 217

25. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Meleklerle, Cinlerle Görüşmesi ve Onları Birçok Sahâbînin Görmesi 2. cilt: sf 230

26. Fasıl: Ehl-i Kitap Bilginlerinin, Peygamberimiz'in ve Ümmetinin Özelliklerini Haber Vermesi 2. cilt: sf 240

27. Fasıl: Resûl-i Ekrem Doğarken Görülen Mûcizeler 2. cilt: sf 252

28. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Mûcizelerinin Diğer Peygamberlerin Mûcizelerinden Üstün Oluşu 2. cilt: sf 261

2. Bölüm
Resûl-i Ekrem'in İnsanlar Üzerindeki Hakları

1. Kısım:

1. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Îmân ve İtaat Etmenin Sünnetine Uymanın Farz Oluşu 1. cilt: sf 273

2. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e İtaat Etmenin Farz Olduğu 2. cilt: sf 282

3. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Tâbi Olmanın, Sünnetine ve Gösterdiği Yola Uymanın Farz Olduğu 2. cilt: sf 287

4. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Sünnetine Tâbi Olma Konusunda İslâm Büyüklerinin Sözleri 2. cilt: sf 298

5. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Emrine Karşı Gelmenin Kötü Sonucu 2. cilt: sf 306

2. Kısım: Resûlullah'a Muhabbetin Gereği

Resûlullah'ı Herkesten Çok Sevmek
Resûlullah'ı Canından Çok Sevmek

1. Fasıl: Resûlullah'a Muhabbet Beslemenin İnsana Ne Kazandıracağı 2. cilt: sf 314

2. Fasıl: Ashâb, Tâbiin ve Diğer İslâm Büyüklerinin Peygamber Sevgisi ve Özlemi 2. cilt: sf 317

3. Fasıl: Peygamber Sevgisinin Göstergesi 2. cilt: sf 323

4. Fasıl: Peygamber Sevgisinin Anlamı ve Gerçeği 2. cilt: sf 337

5. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Samimi Bir Îmânla Bağlanmanın Farz Olduğu 2. cilt: sf 341

3. Kısım: Resûlullah'a Saygı, Onu Yüceltme ve Ona Karşı Görevlerini Yerine Getirme

Onu Desteklemek Ne Demektir?
Onun Hükmünün Önüne Geçmemek
"Allah'tan Korkun!" Ne Demektir?
Onunla Nasıl Konuşulacak?
Bu Âyetin Sebeb-i Nüzûlü
Fısıltıyla Konuşurlardı
Bize de Bakar mısın?

1. Fasıl: Peygamber Efendimiz'e Saygı ve Onu Yüceltme Konusunda Sahâbenin Tutumu 2. cilt: sf 356

2. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Vefâtından Sonra ve Adı anıldığında Saygı Gösterme, Ehl-i Beyt'ine ve Ashâbına Hürmet Etme 2. cilt: sf 362

3. Fasıl: Ashâb ve Tâbiinin, Resûlullah'ın Hadis ve Sünnetini Rivâyet Ederken Nasıl Davrandığı 2. cilt: sf 367

4. Fasıl: Resûlullah'ın Âilesine ve Soyuna Saygı 2. cilt: sf 373

5. Fasıl: Resûlullah'ın Ashâbına Saygı 2. cilt: sf 388

6. Fasıl: Peygamber Efendimiz'le İlgili Şeylere Saygı Göstermek 2. cilt: sf 400

4. Kısım: Resûl-i Ekrem'e Salâtü Selâm Getirmenin Farz Oluşu ve Fazileti

Salàt, Resûlullah'ın Değerini Yüceltmektir
Salât, Şefkat ve Merhamettir
Melekler Nasıl Salât Eder?
Cenâb-ı Hakk'ın Resûlünü Meleklere Övmesi
Resûlullah'a Nasıl Salât Edilir?
Resûlullah'a Selâm Vermenin Anlamı

1. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Salâtü Selâm'ın Hükmü 2. cilt: sf 413

2. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Salâtü Selâm Getirmenin Tavsiye Edildiği ve Makbûl Görüldüğü Yerler 2. cilt: sf 421

3. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Nasıl Salâtü Selâm Getirileceği 2. cilt: sf 434

4. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Salâtü Selâm Getirip Duâ Etmenin Sevâp ve Fazileti 2. cilt: sf 446

5. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Salâtü Selâm Getirmeyenlerin Yerilmesi 2. cilt: sf 454

6. Fasıl: Salâtü Selamların Resûlullah'a Arzedilmesi 2. cilt: sf 458

7. Fasıl: Peygamber Efendimiz'den Başkasına ve Diğer Peygamberlere Salâtü selâm Getirme Konusundaki Farklı Görüşler 2. cilt: sf 464

8. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Kabrini Ziyâret 2. cilt: sf 473

9. Fasıl: Mescid-i Nebevî'yi Ziyâret Edebi 2. cilt: sf 495

3. Bölüm
Peygamber Efendimiz'de Mutlaka Bulunacak, Kesinlikle Bulunmayacak, Bulunması Sakıncalı Olmayacak Hâller veya Ona Nisbet Edilemeyecek Dünyevî İşler

Peygamber Melek Olsaydı
Nebî ve Resûllerin Görevleri
Peygamberlerin Bedeni, Beşeri Özellik Taşır
Peygamberlerin Rûhu, Melekî Özellik Taşır

1. Kısım: Peygamberimizin ve Diğer Peygamberlerin Günahlardan Korunması

1. Fasıl: Peygamberimizin Peygamber Olduğu Andan İtibaren Îtikâdî Durumu 2. cilt: sf 528

2. Fasıl: Peygamberlerin Peygamberlikten Önce de Günahlardan Korunduğu 2. cilt: sf 568

3. Fasıl: Peygamberlerin Dünyanın Her İşini Bilmesi Gerekmez 2. cilt: sf 587

4. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Şeytandan Korunduğu 2. cilt: sf 596

5. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Her Zaman Doğru Söylediği 3. cilt: sf 23

6. Fasıl: İslâm Düşmanlarının Bazı İftiralarına Reddiye 3. cilt: sf 26

7. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Dünya Hayatına Dâir Sözleri 3. cilt: sf 54

8. Fasıl: Peygamberlerin Yanılmaları Konusundaki Bazı İtirazlara Cevap 3. cilt: sf 60

9. Fasıl: Peygamberlerin Büyük ve Küçük Günahlardan Korunması 3. cilt: sf 77

10. Fasıl: Peygamberlerin Peygamber Olmadan Önce de Günahtan Korundukları 3. cilt: sf 90

11. Fasıl: Peygamberlerin Yanılması ve Unutması 3. cilt: sf 96

12. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Yanıldığına Dâir Hadislerin Değeri 3. cilt: sf 101

13. Fasıl: Peygamberlerin Küçük Günah İşleyebileceğini Söyleyenlerin Reddi ve Delillerinin Tenkidi 3. cilt: sf 116

14. Fasıl: "Âdem, Rabbinin Emrine Karşı Geldi" Âyetinin ve Kur'an ile Hadislerde Peygamberlerin Günahlarının İtiraf Etmelerinin Anlamı 3. cilt: sf 169

15. Fasıl: Peygamberlerin Mâsum Olduğu 3. cilt: sf 177

16. Fasıl: Meleklerin Mâsum Olduğu 3. cilt: sf 181

2. Kısım: Peygamberimizin ve Diğer Peygamberlerin Dünyevî Hâlleri

Resûl-i Ekrem'in Başına Gelen Sıkıntılar
Diğer Peygamberlerin Başına Gelen Sıkıntılar
Cenâb-ı Hakk'ın Resûlünü Koruduğu ve Korumadığı Olaylar
Peygamberler Niçin Sıkıntılara Uğramışlardır?
Peygamberlerin Ruhları Sıkıntılardan Etkilenmez

1. Fasıl: Peygamberimize Sihir Yapılması 3. cilt: sf 202

2. Fasıl: Peygamberimizin Dünya İşleriyle İlgisi 3. cilt: sf 207

3. Fasıl: Peygamberimizin, Huzûruna Getirilen Davaları Hâlletmesi 3. cilt: sf 213

4. Fasıl: Peygamberimizin Dünya İşlerine Dâir Sözleri 3. cilt: sf 216

5. Fasıl: Peygamberimizin Son Hastalığındaki Vasiyeti 3. cilt: sf 228

6. Fasıl: Peygamberimizin Bazı Hadislerinin Açıklanması 3. cilt: sf 240

7. Fasıl: Peygamber Efendimiz'in Dünya ile İlgili İşleri 3. cilt: sf 252

8. Fasıl: Peygamberlerin Hastalanmasının Hikmeti 3. cilt: sf 265

4. Bölüm
Resûl-i Ekrem'e Hakaret Edenlere Uygulanacak Dinî Hükümler

Allah'ı ve Resûlullah'ı İncitmeyi Yasaklayan Ayetler
Resûlullah ile Kinâyeli Konuşma Yasaklanmıştır
Çocuklara Muhammed Adı Verilebilir
Resûlullah'ın Adını Çocuğuna Kimler Koymasın?
Resûl-i Ekrem'in, Muhammed Adını Verdiği Çocuklar

1. Kısım: Resûl-i Ekrem'e Îmâ Yoluyla Dil Uzatan veya Onu Açıkça Küçümsemeye Kalkan Kimsenin Durumu

Resûlullah'a Hakaret Eden Mürted Sayılır
Tövbe Etmesi mi İstenecek, Kâfir mi Sayılacak?
Ona Hakaret Eden Öldürülür
Farklı Bir Ceza Türü
Tövbesi Bile Kabul Edilmez
Değişik Hakaret İfâdeleri
Müthiş Bir Ceza
Resûlullah'ı Küçük Düşüren Öldürülür
Resûlullah'a Hakaret Eden Katledilir

1. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Hakaret Eden veya Onu Küçümseyenin Öldürülmesi Gerektiğine Dâir Deliller 3. cilt: sf 315

2. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Kendisini İnciten Bazı Şahışları Affetmesi 3. cilt: sf 338

3. Fasıl: Resûlullah'a Kasıtsız Olarak Hakaret Edenin Durumu 3. cilt: sf 354

4. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Kasıtlı Olarak Hakaret Edenin Durumu 3. cilt: sf 359

5. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e, Hakaret Anlamına Gelebilecek Bir Söz Söyleyenin Durumu 3. cilt: sf 364

6. Fasıl: Kendini veya Başkasını Peygamber Gibi Yüceltenin Durumu 3. cilt: sf 371

7. Fasıl: Peygamber Efendimiz Aleyhindeki Sözü Nakledenin Durumu 3. cilt: sf 384

8. Fasıl: Peygamber Efendimiz Hakkında Câiz Olan Şeylerin Bilgilendirmek İçin Söylenmesi 3. cilt: sf 391

9. Fasıl: Resûl-i Ekrem'den Bahsetmenin Edebi 3. cilt: sf 402

2. Kısım: Resûl-i Ekrem'e Hakaret Edene Verilecek Ceza ve O Kimsenin Mirası

Dört Mezhep İmâmının Görüşü
Peygambere Hakaretin Cezası Ölümdür
Tövbe Eden Zındığın Cezası
Peygambere Hakaretin Suçu, Zındıklık Suçundan Ağırdır
Resûlullah'a Hakaret Edenin Tövbesi Geçersizdir
Resûlullah'a Hakaret Eden Dinden Çıksa da Öldürülür
Hakaret Edenin Tövbesi Onu Kurtarır Mı?
Hakaret Edenden Niçin Tövbe Etmesi İstenmez?
Resûlullah'a İçinden Hakaret Eden Kâfirdir

1. Fasıl: Dinden Dönenin (Mürtedin) Tövbe Etmesi 3. cilt: sf 413

2. Fasıl: Dinden Çıktığı Şüpheli Olan Kimsenin Durumu 3. cilt: sf 422

3. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Hakaret Eden Zimmînin Durumu 3. cilt: sf 425

4. Fasıl: Resûl-i Ekrem'e Hakaret Ettiği İçin Öldürülenin Mîrası, Yıkanması, Cenâze Namazı 3. cilt: sf 439

3. Kısım: Allah'a, Meleklerine, Peygamberlerine, Kitaplarına, Resûl-i Ekrem'in Âline, Hanımlarına ve Ashâbına Hakaret Edenin Cezası

Allah'a Hakaret Edenin Durumu
Cenâb-ı Hakk'a Sövenden Tövbe Etmesi İstenir
Allah'tan Şikâyet Eden Adam
Ondan Tövbe Etmesi Niçin İstenir?
Ondan Tövbe Etmesi Niçin İstenmez?

1. Fasıl: Allah Teâlâ Hakkında Söylenmeyecek Sözler Sarfedenin Durumu 3. cilt: sf 451

2. Fasıl: Âyet ve Hadisleri Bozuk İnançlarına Göre Te'vil Edenlerin (Bid'atçıların) Kâfir Sayılması 3. cilt: sf 462

3. Fasıl: İnsanı Kâfir Yapan ve Yapmayan Sözler 3. cilt: sf 477

4. Fasıl: Cenâb-ı Hakk'a Hakaret Eden Zimmînin Durumu 3. cilt: sf 506

5. Fasıl: İlâh veya Peygamber Olduğunu Söyleyerek Yahut Kendisini Allah'ın Yaratmadığını İleri Sürerek Allah'a İftirâ Eden Kimsenin Durumu 3. cilt: sf 508

6. Fasıl: Allah Teâlâ'nın Şânına Yakışmayan Çirkin Sözler Sarfedenlerin Durumu 3. cilt: sf 513

7. Fasıl: Diğer Peygamberlere ve Meleklere Hakaret Edenlerin Durumu 3. cilt: sf 518

8. Fasıl: Kur'an'a Hakaret Edenin Durumu 3. cilt: sf 524

9. Fasıl: Resûl-i Ekrem'in Ehl-i Beyt'ine, Hanımlarına ve Ashâbına Hakaret Edenin Durumu 3. cilt: sf 530